Terms of use

1- Kushtet e perdorimit.

I nderuar Vizitor,
Mirësevini në faqen zyrtare të pamfleti.net
Me anë të Faqes Zyrtare Pamfleti transmeton dhe mbledh informacione.
Nëpërmjet Faqes Zyrtare, Pamfleti prezanton, produktet e saj, shërbimet, promocionet e ndryshme, novacionet, shërbimin e klientit etj.
Pamfleti e konsideron mbrojtjen e privatësisë dhe të të dhënave personale çështje të një rëndësie të veçantë. PAMFLETI është angazhuar në zbatimin e kuadrit ligjor dhe nënligjor në mbrojtje dhe respektim të tyre..
Pamfleti mbledh dhe përpunon të dhënat personale të klientëve të saj në përmbushje të të drejtave dhe detyrimeve të saj ligjore dhe në përputhje të plotë me Ligjin Nr.9887, datë 10.3.2008, “Për mbrojtjen e të dhënave personale” (të ndryshuar).
Në kuadër të përdorimit të faqes zyrtare të internetit http://pamfleti.net, Pamfleti mund të mbledhë në mënyrë direkte të dhëna personale nëpërmjet plotësimit të formularëve online dhe kërkesave online të cilat regjistrohen në sistemet e saj apo të ofruesve të shërbimit të autorizuar prej saj. Plotësimi i këtyre të dhënave është vullnetar.
Duke përdorur faqen zyrtare dhe/ose duke dhënë miratimin për rregjistrimin, subjektet e të dhënave japin pëlqimin për procesimin e mëtejshëm të tyre si dhe garantojnë që të dhënat personale të plotësuara janë të sakta, të vërteta dhe të përditësuara.
Për vizitorët e faqes sistemi mbledh informacione standarte të cilat kanë të bëjnë me perdorimin e faqes, me klikimet e informacionit, artikujve, seksioneve apo rubrikave në këtë faqe.
Të dhënat personale që mblidhen nëpërmjet Faqes Zyrtare përpunohen për qëllimin për të cilin mblidhen në përputhje me kuadrin ligjor, nënligjor dhe këtë politikë.
Qëllimi i mbledhjes së informacionit.
Ky informacion mblidhet për:
qëllime statistikore dhe studimi;
qëllime analize për krijimin e produkteve të reja;
Pamfleti garanton se ka marrë të gjitha masat fizike, teknike dhe operacionale për ruajtjen e konfidencialitetit e të dhënave si dhe për mbrojtjen e tyre nga humbja, shkatërrimi, dëmtimi apo edhe shpërndarja e pautorizuar, në përputhje me kërkesat e Ligjit Nr.9887, datë 10.3.2008, “Për mbrojtjen e të dhënave personale” (i ndryshuar) . Këto veprime do të kryhen sipas parimit të respektimit dhe garantimit të drejtave dhe lirive themelore të njeriut dhe në veçanti të drejtës së ruajtjes së jetës private.
Subjektet e të dhënave kanë të drejtën e refuzimit të pëlqimit në çdo kohë për grumbullimin dhe përdorimin e të dhënave të tyre të njoftuara vullnetarisht si dhe të kërkojnë fshirjen e këtyre të dhënave duke ushtruar të drejtën e zgjidhjes së kontratës së lidhur mes palëve.
Subjektet e të dhënave personale kanë të drejtë të kërkojne akses në të dhënat e tyre si dhe të kërkojnë që këto të dhëna të korrigjohen apo të përditësohen në përputhje me kërkesat e nenit 13 dhe 18 të Ligjit 9887 datë 10.3.2008 “Për mbrojtjen e të dhënave personale”. Kërkesa mund të drejtohet në adresën [email protected]pamfleti.net.
Faqja e internetit e Pamfleti mund të përmbajë lidhje me ndonjë faqe tjetër interneti, apo që të ridrejton në faqe tjetër interneti. PAMFLETI nuk mban përgjegjësi për përmbajtjen e këtyre faqeve dhe ju këshillon që të lexoni deklaratat /politikat përkatëse të privatësisë për këto faqe.
Pamfleti rezervon të drejtën që të ndryshojë apo modifikojë këtë politikë në çdo kohë, në zbatim të ndryshimeve të mundshme të legjislacionit në fushën e mbrojtjes së të dhënave personale dhe privatësisë.